DPH - Kontrolní hlášení

(20. května 2015, aktualizováno 14. prosince 2015)

Od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH nová zákonná povinnost, a to podávat kontrolní hlášení. Zavedení kontrolního hlášení je dalším opatřením Ministerstva financí proti daňovým únikům. Začátkem prosince uveřejnila Finanční správa aktualizovaný vzorový formulář kontrolního hlášení a informace k jeho vyplnění.

Institut kontrolního hlášení daně upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 101c - § 101i. Povinnost podávat kontrolní hlášení zavedla novela č. 360/2014 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince 2014.

V kontrolním hlášení budou podnikatelé muset poskytovat správci daně údaje z daňových dokladů, které jsou povinni nyní pouze evidovat. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky. Jeho podání bude možné buď přes datovou schránku nebo pomocí webového formuláře. Aktualizovaný vzorový formulář kontrolního hlášení a informace k jeho vyplnění jsou uvedeny na Daňovém portále Finanční správy.

Právnické osoby budou povinny podávat kontrolní hlášení jednou měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.Fyzické osoby budou kontrolní hlášení podávat ve stejné lhůtě, v jaké podávají daňové přiznání k DPH. Většina živnostníků tak bude podávat kontrolní hlášení čtvrtletně. Odevzdat ho musí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Pokud podnikatel nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, bude muset zaplatit pokutu ve výši:

a) 1 000 korun, pokud jej podá po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně,

b) 10 000 korun, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

c) 30 000 korun, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50 000 korun, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Kromě toho může finanční úřad uložit pokutu až do 50 000 korun tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nesprávné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Podrobné informace a soubory ke stažení týkající se kontrolního hlášení najdete na Daňovém portále Finanční správy.