Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

(6. srpna 2015, aktualizováno 29. září 2015)

V polovině září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb. rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Novela především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v zákoně je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky. Novela začne platit 1. ledna 2016.

Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Hlavním cílem této směrnice bylo snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky.

Nejvýznamnější změnou v novele je rozdělení účetních jednotek do kategorií podle stanovených kritériíZákon bude nově rozlišovat mikro účetní jednotku, malou účetní jednotku, střední účetní jednotku a velkou účetní jednotku. Rozlišovacími kritérii budou hodnota aktiv, výše čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. O kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin jsme psali podrobněji v samostatném článku

Novelou se do zákona také vrací režim jednoduchého účetnictví, a to pro malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro které by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. V současné době mohou tyto organizace vést účetnictví podle § 38a zákona o účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003, to znamená ve znění, kdy byl režim jednoduchého účetnictví součástí zákona. Novelou se § 38a zrušuje a režim jednoduché účetnictví bude do zákona opět vrácen. Vést jednoduché účetnictví budou moci podle nového § 1f spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun, hodnota jejich majetku nebude větší než 3 miliony korun a nebudou plátci DPH. Navrácení jednoduchého účetnictví do zákona vyvolalo i drobné technické změny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a v zákoněč. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Do zákona o účetnictví se novelou také přesouvá definice subjektu veřejného zájmu, která je nyní součástí zákona o auditorech.

Nově se zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země. Zprávu budou sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu, což přinese větší transparentnost v platbách odváděných vládám.  Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

V Poslanecké sněmovně byl přijat také pozměňovací návrh Jana Volného (ANO), který se týká účtování dílčích plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Příspěvky musí platit provozovatel solární elektrárny provozovateli kolektivního systému. Novelou se v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, doplňuje ustanovení, které umožní provozovatelům solárních elektráren uplatnění daňové rezervy, která bude rovnoměrně tvořena až do okamžiku likvidace solárního panelu.