Změny platné od 1.1.2015

 Změna evidence pracovních úrazů

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů, hlášení a  zasílání záznamu o úrazech. Novelou se upřesňují náležitosti evidence o úrazech v knize úrazů (nově se uvádí i popis úrazového děje a druh zranění a zraněná část těla se označují podle stanovené klasifikace), stanoví se povinnost zaměstnavatele potvrzovat kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů podpisem oprávněného zástupce a upravuje se okruh míst, jimž zaměstnavatel ohlašuje pracovní úraz nebo zasílá záznam o úrazu. Novela dále přináší nový vzor záznamu o úrazu (příloha č. 1) a nový vzor záznamu o úrazu - hlášení změn (příloha č. 2) a obsahuje novou přílohu č. 3 obsahující klasifikaci druhu zranění a zraněné části těla (v návaznosti na metodiku Evropské statistiky pracovních úrazů), přičemž tato klasifikace se bude používat jak v knize úrazů, tak při vyplňování záznamů o úrazech.